Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (4)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (0)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

stanowisko:

starszy referent

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Czarnieckiego 7 62-200 Gniezno
termin składania dokumentów: 5 sierpnia 2016  12:00
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZY REFERENT
 
DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W GNIEŹNIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
STARSZY REFERENT (CAŁY ETAT)
 
1.Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
 
 
·     obywatelstwo polskie
·     wykształcenie minimum średnie z praktyką, preferowane wyższe w zakresie administracji, finansów, rachunkowości, prawa, bankowości
· znajomość ustawy Karta Nauczyciela,
· obsługa programów komputerowych:
·        VULCAN – płace, kadry, inwentarz
·        Płatnik (ZUS)
·        System Informacji Oświatowej
· znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
· znajomość obsługi urządzeń biurowych,
· korzystanie z pełni praw publicznych,
· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
· doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata,
· umiejętność pracy w zespole,
· umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami 
   zewnętrznymi,
· posiadanie cech osobowości takich jak: komunikatywność, dyskrecja,
   konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność,  
   odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1.     Prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły - kadry nauczycielskiej,
          pracowników administracji i obsługi.
2.     Przyjmowanie, gromadzenie i prowadzenie dokumentacji związanej
z przyjmowaniem nowych pracowników.
3.     Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy-
          ruch służbowy dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem
i rozwiązaniem stosunku pracy.
     4. Przestrzeganie aktualności badań lekarskich pracowników.
5.     Dokonywanie stałych przeglądów teczek akt osobowych wszystkich zatrudnionych oraz egzekwowanie wymogu dostarczania dokumentów
i wpinanie ich do teczek osobowych.
6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników:
§  prowadzanie absencji,
§  sporządzanie list obecności dla pracowników administracji
i obsługi,
§  rozliczanie czasu pracy,
§  prowadzenie kart urlopowych dla pracowników administracji
i obsługi,
§  prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
 
7. Sporządzanie dekretów płacowych dla pracowników.
8. Współdziałanie z księgowością w zakresie przekazywania informacji   
    niezbędnych do właściwego naliczenia i wypłacenia wynagrodzeń.
9. Wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji służbowych dla  
    pracowników.
   10. Sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań.
   11. Przygotowanie i pisanie pism dotyczących spraw pracowniczych,
        awansów, zawodowych, zaświadczeń o zatrudnieniu, nagród   
        jubileuszowych itp.
   12. Opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych pracowników  
        administracji i obsługi.
  13. Kompletowanie wniosków dla pracowników szkoły przechodzących na
        rentę i emeryturę.
  14. Prowadzenie korespondencji w sprawach pracowniczych.
  15. Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą Zakładowego Funduszu
        Świadczeń Socjalnych.
 
16. Analiza zatrudnienia.
17. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży,
      prac interwencyjnych itp.
18. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa  
       lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do    
       kompetencji starszego referenta.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 
Miejsce pracy:
 
Praca w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie. Bezpieczne
warunki pracy na stanowisku.
Stanowisko pracy związane jest z ponad dwugodzinnym czasem pracy przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych, obsługą interesantów i wykonywaniem zadań zleconych przez dyrektora.
 
5.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych wynosi 0 %
 
6. Wymagane dokumenty
 
1.     list motywacyjny
2.     życiorys - curriculum vitae
3.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem
4.     kserokopie innych dokumentów potwierdzających umiejętności
i doświadczenie zawodowe (kursy, szkolenia, świadectwa pracy, referencje itp.) poświadczonych przez kandydata za zgodność
z oryginałem
5.     kserokopie dokumentów potwierdzający staż pracy (świadectwa pracy) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
6.     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
7.     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
8.     oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9.     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz.1182 ze zmianami)
 
Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do
5 sierpnia 2016r. do godziny 12:00 osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie lub pocztą na adres:
 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Gnieźnie, ul. Czarnieckiego 7, 62-200 Gniezno,
 
w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 3 w  Gnieźnie – Starszy referent ”.
List motywacyjny i życiorys powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014rr., poz. 1182 ze  zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014r., poz. 1202 ze zmianami)”.
 
Dokumenty niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań
kwalifikacyjnych oraz złożone lub przesłane po wyżej określonym terminie (decyduje data faktycznego wpływu do szkoły) nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie.
 

Wytworzył: Radosław Sobkowiak (11 lipca 2016)
Opublikował: Wiesław Zygmunt (12 lipca 2016, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 657

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij